Incubation & ScaleUp Program Batch 5
“Startup Grand Prix”

เกี่ยวกับโครงการ Startup Grand Prix

เราเชื่อว่าประเทศไทยมีโอกาสที่ใหญ่มากสาหรับสตาร์ทอัพในการสร้างธุรกิจให้เติบโต และเรารู้ว่าคนไทยมีความสามารถ เหล่าคนที่ต้องการและพยายามทาทุกวิถีทางสู่ความเป็นเลิศ ในการฐานะของ “การเป็น” ผู้ประกอบการ เมื่อพวกเขาเหล่านั้น ได้รับการบ่มเพาะและอยู่ในระบบนิเวศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างธุรกิจ เขาจะมีโอกาสมากขึ้นในการที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้ได้ (หรือไปไกลได้มากกว่า) และเรามีทรัพยากรที่เป็นหัวใจสาคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้ จากการเล็งเห็นถึงความสาคัญนี้ ทรู อินคิวบ์ จึงได้จัดโครงการ “True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 5 – “Startup Grand Prix” โครงการสาหรับสตาร์ทอัพที่จดทะเบียนบริษัทเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว มีสินค้าและบริการ หรือสินค้าต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง (Functioning Prototype) ที่กำลัง ให้บริการอยู่ในตลาดในปัจจุบันและกาลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ


โอกาสของการบ่มเพาะในครั้งนี้จะเป็นเหมือนแรงเสริมช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพโตขึ้นผ่านการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับทีมงานของกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเพื่อขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาค


หลักสูตรบ่มเพาะสตาร์ทอัพ 3 เดือนในครั้งนี้ มอบโอกาสในการที่สตาร์ทอัพจะได้รับเงินลงทุนเป็นจำนวน 2 ล้านบาท สูงสุด 4.5 ล้านบาท* รวมถึงได้รับการสนับสนุนทางด้านสื่อในเครือมูลค่า 1 ล้านบาทต่อทีม การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเช่น cloud service นอกจากนี้สตาร์ทอัพยังจะได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนระดับโลก ผ่านเครือข่ายของเรา ในวัน Synergy Day และโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของ ทรู ดิจิทัลพาร์ค และสถานที่ทางานฟรีเป็นเวลา 1 ปีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. บ่มเพาะให้สตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากโอกาสในการร่วมเป็นพันธมิตร ทางธุรกิจในกลุ่มทรูและบริษัทในเครือในระดับภูมิภาค

2. เพ่ือลงทุนในสตาร์ทอัพไทยและให้การสนับสนุนในด้านการตลาด มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตของ ระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพในประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดยอยู่บนพ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์แบบ 4-Win Relationship (ประเทศชาติ-สตาร์ทอัพ-นักลงทุน-กล่มทรูและบริษัทในเครือ)

3. เปิดโอกาสให้บริษัทสตาร์ทอัพได้ความรู้และคำปรึกษาจากทั้งสามมุมมองคือ มุมมองในระดับบริษัทจำกัด (มหาชน) มุมมองระดับสตาร์ทอัพท่ีประสบความสำเร็จในไทย และมุมมองในระดับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพ่ือนาไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจจริง


ประโยชน์และเงินลงทนุบ่มเพาะสำหรับสตาร์ทอัพในโครงการ

1. สตาร์ทอัพที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 2-4.5 ล้านบาทต่อทีมที่ ได้รับการคัดเลือกจากทรู อินคิวบ์* และการสนับสนุนทางด้านสื่อในเครือมูลค่า 1 ล้านบาทจากช่อง Thai News Network TV และช่อง True4U TV โดยแลกกับหุ้นไม่น้อยกว่า 1-9% (รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารสัญญา)

2. โอกาสในการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือ

3. บูทแคมป์บ่มเพาะสตาร์ทอัพในประเทศไทย สิงค์โปร อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีนในช่วงเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2561 นี้

4. โต๊ะทำงาน co-working space 3 ที่นั่ง ณ ทรู ดิจิทัลพาร์ค ฟรี เป็นเวลา 1 ปี

5. ได้รับเครดิตการสนับสนุนด้าน cloud service ระดับโลกจากพันธมิตรของเรา

6. โอกาสในการ pitch กับนักลงทุนต่างชาติในวัน Synergy (Demo) Day ณ ทรู ดิจิทัลพาร์ค ใน เดือน พฤศจิกายน 2561

7. ทีมที่ผลงานดีที่สุดที่ได้รับเลือกจาก ทรู อินคิวบ์ จะได้รับโอกาสในการเดินทางเพื่อไปศึกษาระบบ นิเวศน์ที่ Silicon Valley ที่สานักงานใหญ่ของ Google ในปี 2562

8. ได้รับการสนับสนุนสาหรับค่าเดินทางระหว่างประเทศสำหรับการบ่มเพาะในภูมิภาคจากทรู*หมายเหตุ รายละเอียดทั้งหมด อ้างอิงตามเอกสารสัญญา (โดยจะได้รับในวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร

 1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และบริษัทของผู้สมัคร จะต้องยังไม่จดทะเบียนเป็น บริษัท “มหาชน”
 2. มีรายได้ของบริษัทต่อปีไม่เกิน 100,000,000 บาท
 3. มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกับธุรกิจของ True Corporation / Ascend Group และกลุ่มบริษัท ในเครือ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (scalable)
 4. มี Proof of Concept และสินค้าต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง (Functioning Prototype) หรือ Traction หรือ ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในตลาดขณะนี้
 5. สามารถสร้าง Proof of Concept และสินค้าต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง (Functioning Prototype) ในช่วงเวลาของโครงการ (กรกฏาคม – ตุลาคม)
 6. สามารถเข้าร่วม bootcamp ที่จะต้องสร้าง “สินค้าต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง (Functioning Prototype) และ Requirement Briefing” ได้ในช่วงเวลาของโครงการ ในเดือน กรกฏาคม 2561
 7. สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน ได้ในระหว่างช่วงเวลา 3-4 วัน (สิงหาคม – กันยายน)
 8. สามารถขึ้น pitch วัน Synergy (Demo) Day รอบสุดท้าย ณ ทรู ดิจิทัลพาร์ค ในเดือน พฤศจิกายน 2561 ได้ (การ pitching ทุกครั้งจะต้องนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 9. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการคัดเลือกเข้าโครงการ

 1. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย (อย่างน้อย 1 หุ้น) และสมาชิกในทีมที่ยังคงทางานอยู่ (active status)
 2. สอดคล้องกับธุรกิจของ True Corporation / Ascend Group และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยด้านของ อุตสาหกรรมที่จะพิจารณาและให้ความสาคัญเป็นพิเศษได้แก่
  • SME Solutions
  • Online to Offline (O2O)
  • Digital Platform (Content/Community/Commerce/CRM)
  • แผนงานทางธุรกิจมีความเป็นไปได้สูงสามารถทาได้จริงด้านเทคนิคและขยายตลาดได้
 3. ความเหมาะสมของทีมงาน (เช่น ทีมงานมากกว่า 3 คนขึ้นไป และมี CTO ที่ทางาน full-time เป็นต้น)แนวคิด ทางธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงและสามารถต่อยอดได้ในระยะยาว
 4. แผนงานทางธุรกิจมีความเป็นไปได้สูงสามารถทําได้จริงด้านเทคนิคและขยายตลาดได้
กำหนดการของโครงการ
วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ / Facebook: True Incube เปิดรับสมัคร
22 มิถุนายน 2561 ณ งาน Techsauce Global Summit ผ่านเว็บไซต์ / Facebook: True Incube ประกาศผล ผู้เข้ารอบ 20 ทีม
27 มิถุนายน 2561 ณ True Incube Space อาคาร Centerpoint of Siam Square ชั้น 4 Orientation Day / เซ็นเอกสาร / ถาม-ตอบ
28 มิถุนายน - 13 กรกฏาคม 2561 Due Diligence
12-13 กรกฏาคม 2561 ณ True Incube Space อาคาร Centerpoint of Siam Square ชั้น 4 Pitching รอบคัดเลือกผู้ชนะ 5 ทีม
15 กรกฏาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ / Facebook: True Incube ประกาศผล ผู้เข้ารอบ 5 ทีม
กรกฏาคม - กันยายน 2561
16 - 20 ก.ค. : กรุงเทพ / ประเทศไทย “Partnership Requirement”
23 - 25 ก.ค. : สิงคโปร์ “Digital Community & Content”
7- 9 ส.ค. : เมืองโฮจิมินห์ / เวียดนาม “SME Solutions”
21-23 ส.ค. : จากาตาร์ / อินโดนีเซีย “SME Solutions”
4 - 7 ก.ย. : เซียงไฮ้ / จีน “SME Solutions” & “IoT”
“Startup Grand Prix”
บูทแคมป์ระดับภูมิภาค
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตุลาคม 2561 ลงนามเอกสารผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)
พฤศจิกายน 2561 ณ ทรู ดิจิทัลพาร์ค Synergy (Demo) Day

*หมายเหตุ รายละเอียดทั้งหมด อ้างอิงตามเอกสารสัญญา (โดยจะได้รับในวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

จำนวนทีม
3-6
ภาษา
THAI / ENGLISH

กรรมการผู้คัดเลือก

Dr. Elizabeth Xu

Group Chief Technical Officer, CP Group

Dr.John Jiang

Group Chief Digital Officer, CP Group

Damien Celestin Joan Durand

Corporate VC, True Corporation

INCUBE COACH

Damien

K. Ake

GDE

K. Awe

JITTA

K. Bank

UX Academy

K. Care

aCommerce

K. Garn

LINE Thailand

K. Korlarp

LINE Thailand

K. Ne

Sellsuki

K. Nuk

2C2P

K. Pan J

GDE

K. Peem

PeakEngine

K. Rachit

Accrevo

K. Sam

STYLHUNT

K. Ten

aCommerce